Lai nodrošinātu iespēju skolas telpās īstenot izglītojamo vecāku pieprasītas interešu izglītības programmas un pasākumus, ko neparedz skolas izglītības programmas, dotu iespēju tos apmeklēt arī citiem interesentiem, kuri nav skolas izglītojamie, kā arī lai racionāli izmantotu un apsaimniekotu skolas telpas no mācību procesa brīvajā laikā, tai skaitā skolēnu vasaras brīvlaikā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta un g) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikuma Nr.33 „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums” 63.2., 63.7., 87.2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2018.gada 19.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.
  3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas direktoru slēgt līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.
  4. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

4.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

  1. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.
  2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.
  3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmums Nr.414 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas speciālajā internātpamatskolā”.

Vairāk: Jūrmalas pilsētas pamatskolas maksas pakalpojumi (.html)