Jūrmalas pamatskola ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno speciālās pirmsskolas, speciālās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likums, citi atbilstošie normatīvie akti un šis nolikums, kurš izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta 1.daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu.

Skolai ir pastarpinātās pārvaldes iestādes juridiskais statuss.

Skola ir tiesīga lietot zīmogu ar mazo valsts ģerboņa attēlu un noteikta parauga veidlapu.

Skolai ir savi norēķinu konti bankā.

Skolai ir sava simbolika.

Skolas juridiskā adrese: Dzirnavu iela 50, Jūrmala, LV-2011

 

Jūrmalas pamatskolas nolikums

 

Jūrmalas pamatskolas nolikuma grozījumi