Vispārīgie noteikumi

1. Iekšējās kārtības noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" un Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikumu.
Iekšējās kārtības noteikumi nosaka:

1. skolas mācību dienas organizāciju;
2. obligāto dokumentāciju skolēniem;
3. noteikumus mācību stundās;
4. noteikumus mācību stundu starpbrīžos;
5. noteikumus skolas ēdnīcā;
6. noteikumus skolas organizētajos pasākumos;
7. prasības skolēnu apģērbam;
8. noteikumi par skolēnu drošību skolā un tās teritorijā;
9. skolēnu tiesības un pienākumus;
10. atbildīgos un kārtību, kādā skolēni tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem un drošības noteikumiem;
11.evakuācijas plāna informāciju par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu Skolā;
12.kārtību ,kādā skolā uzturas nepiederošas personas un un skolēnu vecāki;
13. atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
14. pamudinājumu veidus skolēniem;
15. iekšējās kārtības noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kārtību.

2. Kārtība mācību procesa organizēšanai ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā 2021./2022. mācību gadā.

3. Kārtība par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrotošo prasību ievērošanu Jūrmalas pilsētas pamatskolā


Vairāk: Iekšējās kartības noteikumi ar grozījumiem (pdf)

Iekšējie noteikumi par Covid-19 - 2 (pdf)

Iekšējie noteikumi par Covid-19 (pdf)